हाम्रो समूह

व्यवस्थापन

General Manager

महाप्रबन्धक

HR

आधिकारिक प्रबन्धक

Production Manager

उत्पादन प्रबन्धक

Products Manager

उत्पादन प्रबन्धक

Purchase Manager

खरिद प्रबन्धक

Sales Manager

बिक्री प्रबन्धक